Regulamin sklepu

Artykuł 1 – Postanowienia ogólne

 1. RD-BIJOUX jest platformą sprzedaży internetowej dostępną na stronie internetowej pod adresem https://rd-bijoux.pl (dalej zwana „Stroną”). Strona zarządzana jest przez przedsiębiorstwo ART MANIAC HELENA RUDEK (dalej „RD-BIJOUX”), z siedzibą w Krakowie (31-422), ul. Powstańców nr 26 lok. 219, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (numer REGON: 381839150, numer NIP: 7342665172).
 2. Poniższe warunki sprzedaży (dalej „Warunki Sprzedaży”) mają na celu z jednej strony poinformować Użytkownika (dalej „Użytkownik”) o warunkach i zasadach sprzedaży oraz dostawy produktów (dalej „Produkt(y)”) zamówionych za pośrednictwem Strony; z drugiej strony zdefiniować prawa i obowiązki stron w ramach użytkowania Strony i sprzedaży Produktów Kupującemu („Kupujący”) za jej pośrednictwem. Stosują się one, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Strony, dostarczanych na terenie Polski i, jeśli taka opcja jest dostępna, za granicę.
 3. Na potrzeby poniższych Warunków Sprzedaży, Kupujący i RD-BIJOUX są każdy z osobna i wspólnie określani jako „Strona” lub „Strony”.
 4. RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do modyfikacji w każdej chwili Strony, procedur, warunków i postanowień, również poniższych Warunków Sprzedaży. RD-BIJOUX zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o zmianach w Warunkach Sprzedaży w czasie do 7 dni roboczych od momentu, w którym wprowadzono zmiany. Jednakże Warunkami Sprzedaży stosowanymi do zamówienia złożonego przez Kupującego na Stronie są te, które obowiązywały w momencie składania rzeczonego zamówienia, chyba że modyfikacja warunków i postanowień lub poniższych Warunków Sprzedaży jest wymagana przez władze administracyjne lub państwowe (wówczas ewentualne zmiany mogą być zastosowane również do poprzednich zamówień dokonanych przez Kupującego).
 5. W razie gdyby jedno lub więcej z postanowień poniższego Regulaminu zostało decyzją organów sprawiedliwości uznane za nielegalne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe warunki nadal będą obowiązywać.

Artykuł 2 – Warunki rejestracji i użytkowania Strony

 1. Jedynie osoby mające zdolność prawną i posiadające Konto Użytkownika (dalej „Konto”) wymagające wcześniejszej rejestracji, mogą dokonywać zakupów na Stronie.
 2. Rejestracja na Stronie jest darmowa. Jedynie zarejestrowani Użytkownicy mogą zgłosić ofertę zakupu, zamawiać Produkty i sfinalizować zakup przez Stronę. Rejestracja na Stronie jest możliwa jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymienione poniżej warunki:
  1. Użytkownik musi przekazać RD-BIJOUX wszystkie dane wymagane w Formularzu zapisu. Użytkownik zobowiązuje się podać swoje aktualne, kompletne, dokładne dane i dbać o ich aktualizowanie. Każda zmiana musi zostać przekazana RD-BIJOUX za pośrednictwem Konta Użytkownika, zwłaszcza w przypadku zmiany adresu pocztowego lub mailowego. W przeciwnym przypadku, Użytkownik poniesie konsekwencje braku tego typu aktualizacji.
  2. Po wypełnieniu formalności związanych z zapisem, Użytkownik staje się posiadaczem Konta, do którego uprzednio wybrał login (adres mailowy) oraz hasło. Użytkownik może w każdej chwili wejść na swoje Konto, podając w odpowiedniej zakładce swój login (adres mailowy) oraz hasło. Login i hasło są informacjami ściśle osobistymi i poufnymi. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać ich osobom trzecim, chyba że będzie to miało na celu udowodnienie nieuprawnionego użycia, za które nie byłby odpowiedzialny. Użytkownik zobowiązuje się zgłosić każde nieuprawnione użycie przez osobę trzecią jego loginu i/lub hasła, gdy tylko uświadomi sobie tego typu użycie. W przeciwnym razie, Użytkownik będzie jedyną odpowiedzialną osobą w przypadku sprzedaży/kupna przez osobę używającą jego Konta i jedynym, który poniesie tego konsekwencje.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do stworzenia i używania tylko jednego Konta, założonego pierwotnie wyłącznie dla niego samego. Użytkownik wyraża zgodę, by RD-BIJOUX przechowywał zapisane przez niego dane, dokumenty i informacje dotyczące jego aktywności na Stronie.
  4. Rejestracja na Stronie implikuje pełną i całkowitą akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży, z którymi Użytkownik zapoznał się w momencie zakładania swojego Konta.
  5. RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia Konta każdego Użytkownika, z którym mógłby zaistnieć konflikt lub który nie spełniałby wymaganych gwarancji finansowych.

Artykuł 3 – Zakupy na Stronie

 1. W momencie składania zamówienia Kupujący deklaruje posiadanie pełnej zdolności prawnej w rozumieniu kodeksu cywilnego, która pozwala mu zaangażować się w umowę sprzedaży, która to sprzedaż uznana zostanie za zawartą w momencie kliknięcia przycisku pozwalającego potwierdzić zamówienie po zwizualizowaniu jego szczegółów, w tym całkowitej kwoty zamówienia, i po możliwości skorygowania ewentualnych błędów.
 2. Każde zamówienie Produktu/ów proponowanego/ych na Stronie oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży, z którym Kupujący zapoznał się w momencie tworzenia swojego Konta Użytkownik.
 3. RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, z którym mógłby zaistnieć konflikt lub który nie spełniałby wymaganych gwarancji finansowych.

A. Cena sprzedaży

 1. RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo zmienienia w każdej chwili ceny Produktu, podnosząc ją lub ją obniżając.
 2. Ceną zakupu Produktu jest kwota figurująca na Stronie w momencie, kiedy Kupujący kilka na przycisk pozwalający potwierdzić zamówienie.
 3. Cena każdego Produktu wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek.

B. Procedury zakupu

 1. W przypadku nadużycia, RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do kontynuowania realizacji sprzedaży oraz do użycia środków niezbędnych do tego, by zablokować lub usunąć Konto Kupującego na czas, który uzna za odpowiedni.
 2. Jeśli zamówione Produkty nie mogą być dostarczone w ciągu 30 dni od daty zamówienia, RD-BIJOUX może wycofać się z realizacji zamówienia, nawet jeśli wcześniej zamówienie zostało potwierdzone. W przypadku, gdy RD-BIJOUX anuluje zamówienie, Kupujący zostanie poinformowany, że Produkt jest niedostępny i zapłacona przez Kupującego kwota zostanie mu bezzwłocznie zwrócona.

C. Zapłata

 1. RD-BIJOUX musi otrzymać należną płatność w ciągu 7 dni od zarejestrowania transakcji online. W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu 7 dni, RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji sprzedaży i do ponownego umieszczenia Produktu na Stronie.
 2. Kupujący może wybrać pomiędzy następującymi sposobami płatności:
  1. Online kartą bankową (chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie), pod warunkiem, że Kupujący gwarantuje, iż jest w pełni uprawniony do korzystania ze wskazanej karty i że daje ona dostęp do środków wystarczających na pokrycie całości kosztów wynikających z korzystania z usług proponowanych na Stronie.
  2. Przelewem bankowym, chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie.
  3. Gotówką, zgodnie z obowiązującym prawem polskim, przy odbiorze Produktu w miejscu uzgodnionym mailowo z RD-BIJOUX, chyba że ten środek płatności nie jest wymieniony na Stronie.
  4. Via PayPal, chyba że ten środek płatności nie jest wymieniony na Stronie.
 3. Dane zarejestrowane przez RD-BIJOUX podczas sprzedaży stanowią dowód całości transakcji dokonanych przez Kupującego na Stronie.

D. Dostawa i odbiór Produktów

 1. RD-BIJOUX proponuje Kupującemu różne możliwości dostawy i/lub odbioru Produktów.
 2. Warunki dostawy i/lub odbioru mogą się różnić w zależności od rodzaju Produktu.

 3. Kupujący może:
  1. Odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca odbioru drogą mailową z RD-BIJOUX, w wyznaczonych do tego punktach.
  2. Zamówić dostawę (koszty dostawy pokrywane są przez Kupującego). Kupujący opłaca owe koszty w momencie dokonywania zakupu na Stronie. Dostawa i usługi poza terytorium polskim podlegają zasadom ustalonym w Ordynacji podatkowej w zakresie podatku VAT. W przypadku eksportu poza Unię Europejską, opłaty celne są pokrywane przez Kupującego.
 4. Żaden Produkt nie zostanie dostarczony Kupującemu dopóki płatność nie zostanie uregulowana w całości i dopóki podsumowanie sprzedaży nie zostanie zatwierdzone.
 5. RD-BIJOUX poinformuje Kupującego drogą mailową, że płatność została całkowicie uregulowana, i że warunki, by odebrać Produkt lub otrzymać dostawę zostały spełnione.

E. Prawo do rezygnacji i zwroty

 1. Zgodnie z polskim prawem dotyczącym sprzedaży dóbr i dostarczania usług Kupujący dysponuje okresem 14 dni od momentu otrzymania Produktu, aby zrezygnować z transakcji bez konieczności podawania przyczyny ani płacenia kar, za wyjątkiem, jeśli zajdzie taka potrzeba, uiszczenia opłat za wysyłkę zwrotną.
 2. W przypadku zastosowania prawa do rezygnacji, Kupującemu jak najszybciej zwracane są koszty transakcji, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania Produktu przez RD-BIJOUX. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie, na które zgodę wyda RD-BIJOUX.
 3. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa do rezygnacji w ciągu prawnie ustalonego okresu (14 dni od dnia, w którym on lub osoba trzecia inna niż transporter i wskazana przez Kupującego odbiera Produkt), musi poinformować RD-BIJOUX o swojej decyzji o rezygnacji z Umowy sprzedaży za pomocą jasnej deklaracji, zawierającej jego nr klienta, nr zamówienia, nazwisko, imię i adres, oraz informacje o nabytym Produkcie i dacie odebrania zamówienia:
  1. Listownie, na adres: ART MANIAC HELENA RUDEK, ul. Powstańców nr 26 lok. 219, 31-422 Kraków,
  2. Mailem na adres: shop@rd-bijoux.com
 4. Żadne koszty nie zostaną zwrócone Kupującemu, jeśli przekroczony zostanie prawny okres prawa do rezygnacji.
 5. RD-BIJOUX zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną przez Kupującego bez opcji śledzenia przesyłki.
 6. Żadne koszty nie zostaną zwrócone, jeśli Produkt nie zostanie oddany RD-BIJOUX w całości, w stanie z momentu sprzedaży i opakowany w oryginalny materiał.

F. Reklamacje

 1. Jeśli Kupujący zauważy uszkodzenie lub ubytek ma 48 godzin, aby zgłosić reklamację kontaktując RD-BIJOUX (poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie, telefonicznie bądź mailowo na adres: shop@rd-bijoux.com).
 2. Kiedy RD-BIJOUX rozpatrzy i pisemnie zaakceptuje Reklamację, Kupujący dysponuje okresem 14 dni, aby zwrócić Produkt. W tym przypadku, koszty przesyłki zwrotnej pokrywa RD-BIJOUX, bazując na oficjalnym taryfikatorze POCZTEX, i na podstawie dowodu wysyłki. RD-BIJOUX zwraca Kupującemu koszty w przeciągu 30 dni od otrzymania Produktu. Zwrot jest dokonywany przelewem bankowym, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie i zostanie ono zaakceptowane przez RD-BIJOUX.
 3. RD-BIJOUX odmawia wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną bez opcji śledzenia przesyłki przez Kupującego. Zwrot nie jest możliwy, jeśli Produkt nie zostanie zwrócony RD-BIJOUX w całości, w stanie z momentu sprzedaży i w oryginalnym opakowaniu.
 4. Żaden zwrot kosztów transakcji nie może być wymagany przez Kupującego poza sytuacjami wymienionymi powyżej.

Artykuł 4 – Odpowiedzialność

 1. RD-BIJOUX jest odpowiedzialne przed Kupującym wyłącznie za uszkodzenia powstałe celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
 2. To ograniczenie odpowiedzialności stosuje się do wszystkich roszczeń o odszkodowanie, niezależnie od podstawy prawnej, włączając nieautoryzowane działania; nie ma ono zastosowania do żadnej odpowiedzialności, która może mieć zastosowanie zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, niektórymi innymi uzasadnionymi cechami lub obrażeniami życia lub kończyn.
 3. Zwolnienie z odpowiedzialności lub jej ograniczenie za szkody określone w niniejszym artykule stosuje się również do wszelkich roszczeń, jakie mogą powstać przeciwko pracownikom lub przedstawicielom RD-BIJOUX.